Байланыш номерлери 

0312-61-37-41, 0312 97-91-95  кошумча номери 1012

Экономика жана финансы бөлүмүнүн милдеттери жана функциялары

1. Экономика жана финансы бөлүмүнүн милдеттери  болуп төмөндөгүлөр саналат:

- Бишкек шаарынын мэриясынын ыйгарым укуктарынын  чегинде шаардык башкарууну өнүктүрүүгө жана шаар калкынын жашоо-тиричилик  деңгээлин жогорулатууга багытталган бирдиктүү экономикалык саясатты түзүү жана  өркүндөтүү;

- экономика, муниципалдык мүлк, финансы, салык  жана жыйымдар, статистика, ишкерлик, авто коюу жайлар жана муниципалдык  базарлар, калкты ишке орноштуруу, керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо, шаарды  социалдык-экономикалык өнүктүрүүнү прогноздоо, жергиликтүү бюджеттин долбоорун  түзүү, инвестицияларды координациялоо, муниципалдык баалуу кагаздарды чыгаруу  жана жайгаштыруу, иш-аракеттердин жетектеген багыттары боюнча  социалдык-экономикалык өнүктүрүү стратегияларын жана программаларын иштеп чыгуу  чөйрөсүндөгү маселелерди чечүүдө мэриянын иш-аракеттерин камсыздоо;

- ишкерлерге карата администрациялык жана жөнгө  салуучулук таасирлердин көлөмүн кыскартуу жана ишкерлик иш-аракеттерин жөнгө  салуунун ченемдик укуктук базаларын оптимизациялоо боюнча бирдиктүү мамлекеттик  саясатты түзүүгө жана жүргүзүүгө колдоо көрсөтүү.

2. Бөлүм төмөндөгү функцияларды  аткарат:

- Бишкек шаарынын социалдык-экономикалык жобосун  талдоо;

- экономикалык кырдаалды талдоонун негизинде  шаардык экономикалык саясатты өркүндөтүү боюнча сунуштарды жана  рекомендацияларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу;

- учурдагы кырдаалды талдоонун негизинде кыска  мөөнөттүү жана орто мөөнөттүү Бишкек шаарын өнүктүрүүнүн макроэкономикалык  прогнозун иштеп чыгууга катышуу;

- муниципалдык мүлктү башкаруу боюнча иштерди  координациялоо жана мониторинг жүргүзүү;

- кыска мөөнөттүү жана орто мөөнөттүү Бишкек  шаарынын жергиликтүү бюджетинин долбоорун даярдоону жана түзүүнү контролго  алууну ишке ашыруу;

- жергиликтүү бюджеттин киреше жана чыгаша  бөлүктөрүнүн аткарылышына үзгүлтүксүз мониторинг жана контролду  камсыздоо;

- муниципалдык баалуу кагаздарды чыгаруу жана  жайгаштыруу, шаарды өнүктүрүү үчүн инвестицияларды жана гранттарды тартуу,  ишкерлик иш-аракеттерин жөнгө салуунун ченемдик укуктук базасын оптимизациялоо  боюнча иштерди координациялоо;

- авто коюу жайлардын жана муниципалдык  базарлардын ишин координациялоо;

- ишкерликти колдоо боюнча иш-чараларды иштеп  чыгуу жана ишке ашыруу;

- бөлүмдүн иш-аракеттер чөйрөсүндө Бишкек  шаарынын инвестициялык жана ыңгайлуу бизнес чөйрөсүн түзүүгө жана алга  жылдырууга колдоо көрсөтүү;

- иш-аракеттердин жетектеген багыттары боюнча  шаарды социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасынын долбоорун иштеп чыгуу  иштерин координациялоо;

- Бишкек шаарынын администрациялык райондорунун  керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо боюнча иштерине мониторинг жүргүзүү,  координациялоо жана контролдоо.